GPM VOZ s.r.o.

Neresnická cesta 3418/72, 96001 Zvolen - Neresnica, Slovensko