C&D Services s.r.o.

Colnice, colné služby, intrastat v Trnave

 • Starohájska 9/B, 91701 Trnava - Východ

Akčná ponuka

C&D Services s.r.o.

Informácie

COLNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO.
Cez colný audit odkryjeme rezervy, poskytneme riešenia pre Váš zahraničný obchod. AEO certifikácia eliminuje riziká, nastaví procesy, zjednoduší colné konanie, získate štatút spoľahlivého a bezpečného obchodného partnera s profesionálmi. Colná problematika, colné predpisy, colné režimy sú doménou C&D Services. Sme skúsení, ochotní poradiť, poskytnúť riešenie. Kurz colného deklaranta, colné semináre, semináre na spotrebné dane, INTRASTAT, INCOTERMS 2010 vedú skúsení lektori z praxe.

Viac informácií

Kategória

Colnice, colné služby, intrastat

Otváracie hodiny

pondelok 9:00 - 17:00
utorok 9:00 - 17:00
streda 9:00 - 17:00
štvrtok 9:00 - 17:00
piatok 9:00 - 17:00
sobota Zatvorené
nedeľa Zatvorené

denne 9.00 - 17.00 (okrem piatku)

Kontaktné údaje

Viac kontaktných údajov

Služby

 • colné a daňové poradenstvo, colná problematika, schválený hospodársky subjekt
 • AEO certifikácia, kurz colného deklaranta, INTRASTAT, INCOTERMS, spotrebné dane, colné režimy, colné predpisy
 • colné konanie, colný audit, colný deklarant, pôvod tovaru
Ďalšie služby

Spôsob platby

 • hotovosť

Kľúčové slová

colný audit, colné poradenstvo, daňové poradenstvo

Náhľad webu

Náhľad webu

Colné a daňové poradenstvo

Poskytujeme COLNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO pre colnú problematiku a spotrebné dane. Realizujeme odborné semináre, školenia, kurzy, tréningy. Cez colné a daňové poradenstvo poskytujeme servis, podporu a prinášame RIEŠENIE PRE VÁS. Za týmto účelom aplikujeme colný audit, presne analyzujeme jestvujúci stav. Navrhneme opatrenia k optimalizácií. Klienta zastúpime pred orgánmi Finančnej správy. Podrobnejší opis nájdete pri ponuke COLNÝ AUDIT. Viac tu: http://www.cdservices.sk/onas/poradenstvo/

 • AEO certifikácia
  vedie cez vykonanie colného auditu k získaniu osvedčenia AEO. Držiteľ je spoľahlivým a prevereným partnerom pre colné orgány členských štátov Európskej únie. Takéto postavenie má tiež v krajinách, s ktorými má EÚ podpísané dohody o výmene údajov. Viac pri ponuke AEO certifikácia. Viac tu: http://www.cdservices.sk/onas/poradenstvo/
  Viac informácií
 • Spotrebné dane
  sú špecifická časť colného a daňového poradenstva. Správcom dane (rozumej spotrebnej dane) sú colné orgány. Daňový audit je súčasťou colného a daňového poradenstva. Analyzuje systém pri správe spotrebných daní, dodržiavanie stanovených postupov, legislatívy a úkonov. Odhalíme rezervy, navrhneme opatrenia, nastavíme a optimalizujeme systém klienta. Predídete porušeniam colných a daňových predpisov a postihom. Viac tu: http://www.cdservices.sk/onas/poradenstvo/
  Viac informácií
 • Zastúpenie
  klienta v konaniach pred orgánmi Finančnej správy je súčasť colného a daňového poradenstva. Poznáme prostredie, legislatívu, riziká pri chybnej aplikácií, procedurálne postupy, lehoty k úkonom a podaniam. Zastúpenie je možné len na základe písomného plnomocenstva podľa druhu a rozsahu činností. Viac tu: http://www.cdservices.sk/onas/poradenstvo/
  Viac informácií
 • Dovoz, vývoz, tranzit
  si pre úspešnú realizáciu obchodných transakcií vyžaduje bezproblémovú realizáciu colného konania. Splnenie predpísaných formalít, platba colného dlhu, eliminácia porušenia colných a daňových predpisov. V režime tranzit ide najčastejšie o porušenie nedodania tovaru úradu určenia, prekročenie lehoty dodania tovaru. V dovoze sú to úroky z omeškania za omeškanie platby colného dlhu po lehote 10 dní. Viac tu: http://www.cdservices.sk/onas/poradenstvo/
  Viac informácií
 • Colné režimy
  stanovujú v colných predpisoch podmienky ich použitia. Colné konanie sa uskutoční štandardne, prípadne sa použijú ZJEDNODUŠENÉ POSTUPY. Viac tu: http://www.cdservices.sk/onas/poradenstvo/
  Viac informácií
 • Porušenie colných a daňových predpisov
  predstavujú SANKCIE A VYVODENIE ZODPOVEDNOSTI. Predstavujú riešenie nepríjemných záležitostí. DOVOZCA, VÝVOZCA, HLAVNÝ ZODPOVEDNÝ, DEKLARANT sa často nebránia buď vôbec alebo neúčinne. Uplatnenie svojich práv vyplýva z ich poznania. To je naša úloha, uplatníme Vaše právo v zastúpení v správnom konaní. Ušetríme Vám nemalé prostriedky a namiesto platenia vysokých pokút tieto použijete na rozvoj firmy a podnikania. Okolnosti prípadu v neprospech klienta - najčastejšie ide o neprimeranú sankciu vo vzťahu k okolnostiam prípadu. Každá osoba má právo podať odvolanie proti rozhodnutiu colných orgánov pri uplatňovaní colných predpisov. Nevyužitie Vášho práva = vzdanie sa Vášho práva. Podať odvolanie je Vaše právo, ktoré môžete a mali by ste ho uplatniť. Krátke vysvetlenie nájdete aj v ponuke ZASTÚPENIE alebo COLNÉ DELIKTY. Viac tu: http://www.cdservices.sk/onas/poradenstvo/
  Viac informácií
 • Colné delikty
  sú riešené v dvoch úrovniach. Prvá úroveň rieši otázku vzniku colného dlhu, je prioritná v dôsledku vymerania a výberu cla a dane. Obvykle bol tovar odňatý colnému dohľadu alebo boli porušené podmienky colného režimu. Colný dlh vzniká vtedy iným spôsobom, nie podaním colného vyhlásenia. Druhá úroveň rieši otázku zodpovednosti za porušenie colných a daňových predpisov. Ide o otázku miery zodpovednosti a uloženej sankcie. Viac tu: http://www.cdservices.sk/onas/poradenstvo/
  Viac informácií
 • Colné konzultácie
  Konzultácie poskytujeme pri jednoduchých prípadoch aj širokej verejnosti bezodplatne osobne, telefonicky, cez e-mail. Každá konzultácia predpokladá poskytnutie relevantných údajov a podkladov od klienta. Odporúčame Vám pripraviť si dokumentáciu k prípadu. Pravdivo odpovedajte na dopyty v záujme objektívneho objasnenia všetkých rozhodujúcich skutočnosti. Máte pochybnosti o Vašom postupe? Došlo k porušeniu Vašich práv? Konanie vykazuje prieťahy. Lehoty sú pridlhé a nad rámec zákona. Píšte, volajte. Viac tu: http://www.cdservices.sk/onas/poradenstvo/
  Viac informácií
 • Odborné semináre, kurzy, školenia - colné semináre
  odborné semináre, kurzy, školenia, tréningy pre vašich pracovníkov; forma všeobecná - prístupná pre verejnosť, interná - pre konkrétneho klienta, individuálna - s prispôsobením termínu, témy a miesta konania pre konkrétneho klienta, alebo externá - určená pre ucelené skupiny podľa požiadaviek klienta; ponúkame profesionálny prístup, kvalitu, primeranú cenu, flexibilitu; široký výber špecializovaných tém pre colných deklarantov, pracovníkov v logistike a pre manažérov; vyberte si z našej ponuky... Viac tu: http://www.cdservices.sk/seminare/
  Viac informácií
 • Odborné semináre, kurzy, školenia - spotrebné dane
  odborné semináre, kurzy, školenia, tréningy pre vašich pracovníkov; forma všeobecná - prístupná pre verejnosť, interná - pre konkrétneho klienta, individuálna - s prispôsobením termínu, témy a miesta konania pre konkrétneho klienta, alebo externá - určená pre ucelené skupiny podľa požiadaviek klienta; ponúkame profesionálny prístup, kvalitu, primeranú cenu, flexibilitu; široký výber špecializovaných tém pre colných deklarantov, pracovníkov v logistike a pre manažérov; vyberte si z našej ponuky... Viac tu: http://www.cdservices.sk/seminare/
  Viac informácií
 • Certifikácia AEO
  Realizovali sme úspešne desatinu projektov na Slovensku vo všetkých typoch AEO. Výsledky, referencie, znalosti, skúsenosti, prax a profesionalita sú pre Vaše AEO záruka. Chcete získať AEO, byť spoľahlivý a bezpečný článok reťazca pre Vašich partnerov? Kontaktujte nás a následne Vám: vysvetlíme, odprezentujeme, zodpovieme Vaše otázky, zorientujeme Vás v problematike, odporučíme a prerokujeme dôležité aspekty celého projektu AEO, stanovíme časový a vecný rámec projektu AEO,... Viac tu: http://http://www.cdservices.sk/aeo/certifikacia/
  Viac informácií
 • Pôvod tovaru a pravidlá pôvodu
  analýza používaných autonómnych alebo zmluvných opatrení; zmluvné preferenčné opatrenia a ich využívanie; identifikácia rezerv a optimalizácia; odporúčania s prijatými opatreniami; ušetríme Vám nielen čas, ale aj finančné prostriedky; zjednodušíme a zrýchlime firemné procesy a postupy. Viac na: http://www.cdservices.sk/colne/povod-tovaru/
  Viac informácií
 • Získanie povolení
  Získame pre Vás povolenie na použitie zjednodušených postupov pri dovoze, vývoze, tranzite. Získame pre Vás povolenie na použitie režimov s ekonomickými účinkami, napr. prevádzkovanie colného skladu, pre zušľachtenie tovarov a produktov v rámci aktívneho zušľachťovacieho styku alebo prepracovania pod colným dohľadom, vystavovanie dokladov pri preukazovaní tovaru či štatútu tovaru, regsistrácia EORI, registrácia daňového subjektu. Viac na: http://www.cdservices.sk/cla/zjednodusene-postupy/
  Viac informácií
 • Colný audit
  zosúladenie colných postupov so systémom logistiky; správne použitie colných režimov; využitie a nastavenie zjednodušených postupov; optimalizácia colných postupov. Viac na: http://www.cdservices.sk/cla/colny-audit/
  Viac informácií
 • Zabezpečenie elektronickej komunikácie
  komplexné vybavenie všetkých formalít v súvislosti s elektronickou komunikáciou; dodáme ZEP - zaručený elektronický podpis a kvalifikovaný certifikát od certifikačnej autority; uzatvoríme dohodu o používaní ZEP s Finančnou správou SR; dodáme autorizovaný colný / daňový software; nainštalujeme, nastavíme a odskúšame software; zaškolíme obsluhu k práci s autorizovaným software. Viac na: http://www.cdservices.sk/cla/dovoz-vyvoz-tranzit/
  Viac informácií
 • Riešenia k zákazom a obmedzeniam
  identifikácia obmedzení a zákazov k tovarom a produktom; potrebné plnenie formalít k netarifným opatreniam; taxatívne určenie pre optimalizáciu procesov a postupov; vypracovanie prehľadu s identifikovaním rezerv v procesoch a postupoch; návrh riešenia so zavedením ich aplikácie do praxe. Viac tu: http://www.cdservices.sk/cla/colny-audit/
  Viac informácií
 • INTRASTAT SK - školenia
  INTRASTAT SK je systém zberu štatistických údajov o zahraničnom obchode medzi členskými štátmi EÚ, tzn. intrakomunitárnom obchodovaní medzi členskými štátmi Európskej únie navzájom. Uplatňuje sa od 1.1.1993, kedy bola dobudovaná colná únia a na jej základe začal fungovať jednotný trh Európskej únie. Slovenská republika aplikuje tento systém povinne od 1.5.2004, tzn. od členstva Slovenskej republiky v Európskej únií. Odvtedy je každoročne upravovaný v dôsledku zmien legislatívy o štatistike a colných predpisov (colný sadzobník a kódy KN), zmeny prahov. Viac tu: http://www.cdservices.sk/casteotazky/intrastat/
  Viac informácií
 • INCOTERMS 2010 - školenia
  INCOTERMS (International Commercial Terms) sú medzinárodne uznávané obchodné pravidlá štandardizovaných podmienok ktoré upravujú prechod nákladov, rizík a praktické opatrenia a povinnosti spojené s dodaním tovaru od predávajúceho ku kupujúcemu. Prvá úprava sa používala od r. 1936. Medzi tým došlo k viacerým výrazným zmenám, perióda zmien sa zmenila zo štyroch na desať rokov. Medzinárodná obchodná komora (ICC) prijala v Paríži nové pravidlá 16.9.2010 pod označením INCOTERMS 2010. Nové pravidlá platia od 1.januára 2011. Zmeny oproti úprave INCOTERMS 2000 spočívajú v tom, že 4 pravidlá boli vyradené - DAF, DES, DEQ, DDU a 2 nové univerzálne pravidlá boli zavedené DAT, DAP. Celkový počet dodacích podmienok sa znížil z 13 na 11. Práve tieto dve podmienky majú zatraktívniť používanie INCOTERMS pre intermodálnu dopravu, najmä kontajnerovú, ktorá predstavuje 96 % prepráv v rámci obchodnej výmeny v medzinárodnom obchode. Viac tu: http://www.cdservices.sk/casteotazky/incoterms-2010/
  Viac informácií
 • Colnotarifné sadzobné zatriedenie
  Pri sadzobnom zatriedení tovaru sa vychádza zo systému klasifikácie tovaru zavedeného na medzinárodnej úrovni, pričom sa vychádza zo stupňa spracovania, z použitého materiálu, z účelu použitia, odvetvia výroby alebo priemyslu. Na účely klasifikácie tovaru sa využíva systém označovania tovarov prijatý na medzinárodnej úrovni v roku 1983 nazvaný Harmonizovaný systém, ktorý bol zavedený Medzinárodným dohovorom o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru (14.6.1083 Rada pre colnú spoluprácu, tzv. tri C) – obsahuje šesťmiestne číslovanie – používané cca 98 % krajín sveta. V Európskej únii bol zavedený 23.6.1987 systém Kombinovanej nomenklatúry Nariadením Rady (EHS) č. 2658/87 o colnej a štatistickej nomenklatúre a o Spoločnom colnom sadzobníku – obsahuje osemmiestne číslovanie – používajú ho výlučne 28 členských krajín Európskej únie. Spoločný colný sadzobník vychádza každoročne v Úradnom vestníku Európskej únie ako príloha 1 k už uvedenému nariadeniu Rady (EHS) č. 2658/87. Viac tu: http://www.cdservices.sk/colne/sadzobne-zatriedenie/
  Viac informácií

Predstavujeme tím expertov C&D Services s.r.o.

Sme tím odborníkov z colnoprávnej a daňovej problematiky so znalosťami legislatívy, postupov a procesov. Máme praktické skúsenosti z vyše dvadsať ročnej praxe. Pôsobenie v aplikačnej praxi, pri príprave metodiky, či manažérske posty zvyšujú náš kredit. Poradenské služby poskytujeme aj v rámci odborných seminárov cez skúsených lektorov akreditovaných Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 • Mgr. Jozef Vaško, em. h.c.i. colný špecialista a konteľ spoločnosti
  Telefon
  +421 905 172872
  Email
  jozef.vasko@cdservices.sk
  Web
  http://www.cdservices.sk/ona/predstavujeme/
  Vzdelanie
  Univerzitné
  Spolupráce a certifikácie
  Projekty AEO certifikácie
  Poskytované služby
  colné poradenstvo a konzutlácie
  odborné semináre, kurzy, školenia v colnej oblasti
  Má univerzitné vzdelanie a odborné colné vzdelanie. Vyše 25 ročná prax, skúsenosti a znalosti z uplatňovania colných predpisov. Metodik, colný špecialista na celoštátnej úrovni. Oblasti pôsobenia: zjednodušené postupy, ekonomické colné režimy, tranzit Spoločenstva, zavedenie JCD a NCTS v Slovenskej republike. Venoval sa železničnej nákladnej a kombinovanej doprave, schvaľovanie colných a osobitných uzáver. Pôsobil ako lektor Colného inštitútu 11 rokov, bol vedúcim katedry "Colnej politiky". Od roku 2007 pôsobí v komerčnej sfére. V roku 2003 obnovil činnosť Spolku colníkov na Slovensku. V roku 2007 v Prahe ocenený za rozvoj spolkovej činnosti striebornou medailou. Od roku 2008 je čestným členom Spolku celníku ČR. Je nositeľom titulu emeritný hlavný colný inšpektor (em. h.c.i.). Máte otázku, chcete si overiť Vás postup, či sa informovať? Kontaktujte ma. Viac tu: http://www.cdservices.sk/ona/predstavujeme/
  Viac informácií
 • Bc. Igor Lebiedzik colný expert a konateľ spoločnosti
  Telefon
  +421 915 575258
  Email
  igor.lebiedzik@cdservices.sk
  Web
  http://www.cdservices.sk/ona/predstavujeme/
  Vzdelanie
  vysokoškolské
  Spolupráce a certifikácie
  Projekty AEO certifikácie
  Poskytované služby
  Colné poradenstvo a konzultácie
  Odborné semináre, kurzy, školenia pre colnú oblasť
  VŠ vzdelanie, špecializované odborné colné vzdelanie, viac ako 24 ročná prax v odbore. Má rozsiahle praktické skúsenosti s riešením náročných odborných projektov v colnej oblasti. Pôsobil dlhodobo na viacerých vedúcich postoch v strednom manažmente špecializovanej štátnej správy. Bol lektorom v oblasti aplikácie zákazov a obmedzení pri dovoze tovaru a výkon služby na štátnych hraniciach. O.i. bol ocenený za mimoriadne zásluhy a rozvoj colnej správy a striebornou medailou za vzornú službu. Máte otázku, chcete si overiť Vás postup, či sa informovať? Kontaktuje nás TU. Viac tu: http://www.cdservices.sk/ona/predstavujeme/
  Viac informácií
 • Ing. Milan Sládek expert na spotrebné dane a konateľ spoločnosti
  Telefon
  +421 915 575265
  Email
  milan.sladek@cdservices.sk
  Web
  http://www.cdservices.sk/ona/predstavujeme/
  Vzdelanie
  vysokoškolské
  Spolupráce a certifikácie
  Na projektoch daňových auditov pre spotrebné dane
  Poskytované služby
  Daňové poradenstvo pre spotrebné dane
  Odborné semináre, kurzy, školenia pre spotrebné dane
  VŠ vzdelanie a odborné colné vzdelanie. Vyše 21 rokov praxe, rozsiahle skúsenosti a znalosti z uplatňovania colných a daňových predpisov. Koordinoval, systémovo riadil činnosť colného úradu. Prakticky riešil najzložitejšie problémy a prípady v colnej problematike a pri správe spotrebných daní. Bol niekoľkokrát ocenený. V roku 2010 čestným uznaním od generálneho tajomníka Svetovej colnej organizácie. Máte otázku, chcete si overiť Vás postup, či sa informovať? Kontaktuje nás TU. Viac tu: http://www.cdservices.sk/ona/predstavujeme/
  Viac informácií

Hodnotenie zákazníkov

Aktuálne hodnotenie firmy

Napíšte nám svoj názor

Chcete sa podeliť o vašu skúsenosť s personálom, produktami alebo službami tejto spoločnosti? Váš názor pomôže nielen ostatným návštevníkom stránky pri rozhodovaní, ale je aj cennou spätnou väzbou pre samotnú firmu.

Firma ešte nemá žiadne slovné hodnotenie. Buďte prvý, kto ju ohodnotí.

Napísať hodnotenie

Vaša firma ešte nie je v
Zlatých stránkach?

Rýchlo to zmeňte

alebo volajte

02/501 02 888