Badida Jozef, Ing.

Špitálska 1270/6, 07101 Michalovce, Slovensko